Docētāji

Docētāji

1 lapa no 2
Žanete Narkēviča
Dr. phil.
Profesore, RARZI direktore
e-pasts: narkevica[at]gmail.com
Filozofiskā antropoloģija
Ētika
Filozofijas mācīšanas metodika

V.E. arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs
Dr. theol.
Profesors
e-pasts: zbig @ catholic.lv
Fundamentālteoloģija
Starpreliģiju dialogs
Starpreliģiju un ekumēniskias dialogs pastorālajā darbā

Inese Augškalne
Dr. paed.
Asociētā profesore, Vicedirektore
e-pasts: inkalne @ gmail.com
Pasaules reliģiju vēsture
Skolvadība
Skolu didaktika

priesteris Aleksandrs Stepanovs
Dr. theol.
Asociētais profesors
e-pasts: aleksandrs.stepanovs @ inbox.lv
Dogmatika

priesteris Pauls Kļaviņš
Dr. theol.
Viesprofesors
e-pasts: harisime @ inbox.lv
Jaunās Derības ekseģēze
Dogmatika
Pastorālteoloģija II
Ciešanu noslēpums kristīgajā skatījumā

priesteris Juris Jalinskis
Dr. iur.can.
Viesprofesors
e-pasts: iusjuris @ inbox.lv
Kanoniskās tiesības

Baiba Brūdere
Dr. theol.
Profesore
e-pasts: baiba.brudere @ gmail.com
Dogmatika
Seminārs dogmatikā
Seminārs teoloģijas metodoloģijā
Speckurss dogmatikā
Garīgās dzīves teoloģija II
Garīgā vadība un līdzgaitniecība
Garīgās dzīves noslēpums
Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās metodes pedagoģijā

Māra Kiope
Dr. phil.
Profesore
e-pasts: marakiope @ apollo.lv
Gnozeoloģija
Metafizika
Filozofijas vēsture
Ievads kristīgajā filozofijā
Patiesības problēma mūsdienu filozofijā Pastorālā antropoloģija un sociālā ētika

māsa Klāra PIJ, Skaidrīte Kalvāne
Dr. philol.
Profesore
e-pasts: muosa @ inbox.lv
Kultūras vēsture
Latvijas kultūras vēsture
Latviešu valoda
Audzināšanas teorija un metodika
Izglītības filozofija un pedagoģiskās domas vēsture

priesteris Andris Priede
Dr. hist.eccl.
Viesdocents
e-pasts: priedea @ inbox.lv
Baznīcas vēsture un patroloģija
Kristīgā māksla

priesteris Andris Marija Jerumanis
Dr.theol.
Viesprofesors
e-pasts: andre.marie.jerumanis@teologialugano.ch andre.marie.jerumanis@gmail.com;
Fundamentālteoloģija
Starpreliģiju dialogs
Starpreliģiju un ekumēniskais dialogs pastorālajā darbā

Ingrīda Lisenkova
Dr. theol.
Docente
e-pasts: ingrida.puce @ gmail.com
Reliģijas socioloģija un komunikācija
Pastorālā darba komunikācijas aspekti

Gatis Līdums
Dr.theol.
Pasniedzējs
e-pasts: gatis.lidums @ gmail.com
Pastorālā konsultēšana
Seminārs pastorālajā konsultēšanā

Ingrīda Trups-Kalne
Dr. psych.
Asociētā profesore
e-pasts: trupskalne @ gmail.com
Psiholoģija
Pedagoģiskā psiholoģija
Attīstības psiholoģija
Sociālā psihologija
Vērtībizglītojošo priekšmetu metodika

Modris Lācis
Dr. theol.
Viesprofesors
e-pasts: pr_modris @ inbox.lv
Dogmatika

bīskaps Andris Kravalis
Lic. theol.
Vieslektors
e-pasts: krandris @ catholic.lv
Pastorālteoloģija
Garīgā vadība un līdzgaitniecība

priesteris Edgars Cakuls
Lic. theol.
Vieslektors
e-pasts: abbe @ apollo.lv
Teodiceja

priesteris Andris Ševels
Dr. theol.
Docents
e-pasts: andmic @ inbox.lv
Dogmatikas pastorālie aspekti

māsa Sofija, Irēna Ošmjanska
Dr. theol.
Docente
e-pasts: sofijakarmel @ gmail.com
Morālteoloģija
Speckurss morālteoloģijā

priesteris Marcins Vozņaks
Lic. theol.
Lektors
marcin2 @ inbox.lv
Garīgās dzīves teoloģija

Lolita Ērgle
Mg.rel.paed.
Lektore
e-pasts: lolita_ergle @ inbox.lv
Reliģijas pedagoģija I
Reliģijas pedagoģija II
Ģimenes reliģijas pedagoģija
Modernās valodas / angļu valoda
Seminārs vērtībizglītojošo priekšmetu metodikā

tēvs Oskars Jabloņskis OP
Mg. theol.
Lektors
e-pasts: oskars.op @ gmail.com
Morālteoloģija
Baznīcas sociālā mācība
Liturģika

priesteris Imants Medveckis
Lic. theol.
Lektors
e-pasts: imants.mic @ gmail.com
Morālteoloģijas pastorālie aspekti
Seminārs morālteoloģijā

māsa Ieva Inese Lietaviete
Mg. psych.
Lektore
e-pasts: inese.lietaviete @ gmail.com
Reliģijas psiholoģija
Pastorālpsihologija
Pastorālais darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

diakons Valdis Francis Plenne
Mg. hist.
Lektors
e-pasts: plenne @ inbox.lv
Baznīcas vēsture
Speckurss Baznīcas vēsturē

Jānis Plaudis
Mg. philol.
Vieslektors
e-pasts: glossa @ inbox.lv
Ievads sengrieķu valodā
Ievads latīņu valodā

Jānis Meļņikovs
Mg. sc. hum.
Lektors
janis.melnikovs[at]gmail.com
Ģimenes pastorālpsiholoģija
Ignāciskais garīgums

Jānis Priede
Dr. theol.
Viesprofesors
e-pasts: jaanispriede[at]inbox.lv
Ievads Bībeles ekseģēze
Vecās Derības ekseģēze

Jānis Iljins
Mg.sc.comp.
Vieslektors
e-pasts: janis.iljins @ di.lv
Datorzinības

Inese Švekle
Mg.oec.
Pasniedzēja
e-pasts: i.svekle[at]gmail.com
Sociālo projektu menedžments

 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.